برج خنک کننده

 برج خنک کننده سیستمی است که در آن به موجب پاشش آب بر روی پکینگ های خود و ایجاد حرکتی یکنواخت و آرام از میان بافت های مشبک پکینگ ها به کمک نیروی ثقل ، و در کنار آن ایجاد جریان هوا در جهت مخالف ریزش آب درون شبکه های پکینگ توسط فن به کار گرفته شده در بالای برج خنک کننده ، شرایط را برای دفع حرارت زاید آب توسط فرآیند تبرید تبخیری و تبادل حرارتی با هوا فراهم میکند.​​​​​​​ از این سیستم در چیلر های تراکمی آب خنک و چیلر جذبی جهت فراهم کردن دمای مورد نیاز بخش کنداسور آن ها و همچنین کاهش دمای بخش ابزوربر در چیلر جذبی استفاده می گردد.