چیلر جذبی تک اثره

چیلرهای جذبی یا ابزوربشن تک اثره دارای سیکلی بسته و دو مخزنی جهت تولید سرما از انرژی حاصل از گرما است که یک مخزن شامل اواپراتور و کندانسور و مخزن دیگر شامل ژنراتور و کندانسور می باشد ...
ادامه مطلب