​لیتیوم بروماید

 محلول لیتیوم بروماید با فرمول شیمیایی LiBr با دارا بودن خاصیت جذب رطوبت ماده ای است که در چیلر جذبی بعنوان جاذب بخار مبرد استفاده می شود. محلول لیتیوم بروماید و آب محلولی غیر سمی و غیر اشتعالزا است و از ثبات بسیار زیادی برخوردار است و حتی پس از سالها استفاده در دستگاه های ابزوربشن خصوصیات خود را از دست نمی دهد. این ماده در مجاورت هوا می تواند موجب خوردگی فلزات گردد که در صورت پاشیده شدن محلول مذکور بر روی قسمتهای فلزی تجهیزات باید به سرعت آنها را تمیز کرده و با آب شستشو داد. هنگام تزریق این محلول در چیلر جذبی یک محافظ خوردگی یا همان اینهیبیتور به آن اضافه می شود که از خوردگی دستگاه جلوگیری می نماید. همزمان با استفاده از این ماده بازدارنده باید میزان قلیایی بودن محلول کنترل شود تا از مقدار تولید مواد غیر هم چگال که معمولاْ در دستگاه ایجاد می شوند کاسته شود. افزایش مواد غیر هم چگال موجب بروز اختلال در عملکرد دستگاه می شود. ماده بازدارنده در طول زمان خاصیت خود را از دست می دهد و بهتر است هر چند وقت یکبار مجدداْ آن را به محلول اضافه نمود. همچنین میزان قلیایی بودن محلول نیز در طول زمان تغییر می کند که باید هر چند وقت یکبار آن را آزمایش و تنظیم نمود. تغییر دادن ماده باز دارنده با استفاده از انواع مختلف و یا غیر استاندارد می تواند خسارت شدیدی به دستگاه وارد نماید.