پمپ هرمتیک

 پمپ هرمتیک مورد استفاده در چیلر جذبی که بدون نیاز به درزگیر (سیل) طراحی شده اند امکان کار در شرایط خلأ را فارغ از مشکلات نشتی مربوط به سایر پمپ های مکانیکی فراهم میکند. این پمپ های بسته  برای انتقال دو مایع مبرد و محلول لیتیوم بروماید طراحی شده اند. موتور این پمپ ها توسط مایعی که به داخل آن پمپ می شود خنک می گردد. این پمپ ها از نظر حرارتی توسط اورلود محافظت می شوند و باید هر دو سال یکبار مورد بازدید قرار گیرند.