چیلر

 این افتخار را داریم که در حوزه تأسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، بواسطه نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده، بالاترین کیفیت محصولات، خدمات و مشاوره را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم و برای اعتلای صنعت کشور پیشرو باشیم.

 تعمیرات تخصصی چیلرهای جذبی برندهای مختلف جهان 
 تک اثره 
 دو اثره
 شعله مستقیم 
تعمیرات تخصصی چیلر زهش ابزوربشن زهش جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس تعمیر شعله مستقیم جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس شعله مستقیم جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت تعمیر دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس شعله مستقیم تعمیر جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور چیلر ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس تعمیر شعله مستقیم جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس شعله مستقیم تعمیر جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت تعمیر دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس تعمیر شعله مستقیم تعمیر جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل چیلر افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس شعله مستقیم جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سایکل گارد سایدگلاس شعله مستقیم جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنترل سای سایدگلاس تعمیر شعله مستقیم  جذبی ابزوربشن اسیدشویی ابزوربر اواپراتور کندانسور ژنراتور سینگل افکت دبل افکت تک اثره دو اثره سیتم ابزورپشن کنترل برج لول کنتایدگلاس شعله مستقیم​​​​​ چیلر زهش تعمیر تخصصی 
زهش