چیلر جذبی تک اثره

چیلرهای جذبی یا ابزوربشن تک اثره دارای سیکلی بسته و دو مخزنی جهت تولید سرما از انرژی حاصل از گرما است که یک مخزن شامل اواپراتور و ابزوربر و مخزن دیگر شامل ژنراتور و کندانسور می باشد، ماده جاذب در این چیلرها محلول لیتیوم بروماید است و از آب بعنوان مایع مبرد استفاده می شود. پمپ محلول و رفریجرانت موجب چرخش مایعات موجود در دستگاه می گردند . نحوه عملکرد چیلرهای جذبی بسیار ساده بوده و بر اساس جذب حرارت و تبخیر در فشار مطلق پایین (خلأ) در دمای پایین صورت می گیرد. محلول لیتیوم بروماید، بخار آب را جذب نموده سیکل برودتی را مجدداً برقرار می سازد.